Federace ortopedických protetiků technických oborů

Federace ortopedických protetiků technických oborů je největší profesní organizací v České republice. Myšlenka založit spolek technické ortopedické protetiky vznikla v roce 1969 a již o dva roky později byla organizována pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně jako samostatná sekce. Po změně politického klimatu a rozdělení Československa v roce 1993 existuje společnost jako zapsaný spolek v podobě, v jaké jej známe dnes – Federace ortopedických protetiků technických oborů. Založení organizace je pevně spjato se jménem pana Jaroslava Bůžka, který byl jejím duchovním otcem a dlouholetým předsedou.

Federace organizuje protetiky všech odborností a jednou ročně pořádá odbornou konferenci, jejíž náplní jsou zejména nové trendy, postupy a materiály využitelné v ortotice a protetice. V péči o naše klienty razíme multidisciplinární přístup, proto při organizaci konference vždy usilujeme i o příspěvky odborníků z příbuzných oborů a také odborných lékařů, se kterými při výrobě pomůcek spolupracujeme v rámci léčebných postupů.

Během této úzké spolupráce spatřily světlo světa i nové pomůcky, které jsou užívány i za hranicemi naší republiky a většinou pojmenovány po svých autorech (například všeobecně známé Pavlíkovy třmeny nebo Hanouskův aparát). Obor od samého vzniku spolupracoval s Výzkumným protetickým pracovištěm umístěném v Jedličkově ústavu zastoupeném doc. MUDr. Ivanem Hadrabou CSc.

Federace ortopedických protetiků má rovněž funkci vzdělávací a je akreditovanou organizací pro pořádání rekvalifikačních kurzů pro tento obor. V rámci vzdělávání jsou vydávány odborné publikace, které jsou přístupné všem členům a zajišťují tak zlepšování teoretických znalostí v oboru. O aktuálních novinkách informuje členy a další odborníky časopis Ortopedická protetika, který u příležitosti konání konference vydáváme.

S vašimi podněty, připomínkami i stížnostmi nás můžete kontaktovat na adrese:

FOPTO z. s.,
Protetika Plzeň s.r.o.
Bolevecká 38, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 825 044
fax: +420 377 825 036
e-mail: info@fopto.cz

Děkuji Vám za váš zájem o naši organizaci a těším se na případnou spolupráci.

Bc. Vladan Princ
prezident FOPTO