Zásady ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s. si váží Vaší důvěry, považujeme za nezbytné, abychom Vás seznámili s tím, jakými způsoby nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Veškeré zpracování provádíme v souladu s příslušnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady by Vám měly dát jasný přehled o tom:

 1. Kdo je správcem
 2. Kdo je zpracovatelem
 3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
 4. K jakým účelům osobní údaje potřebujeme
 5. Na základě jakého právního základu údaje zpracováváme
 6. Odkud jsme Vaše osobní údaje získali
 7. Zda a komu předáváme Vaše osobní údaje
 8. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
 9. Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s. , IČ: 18383351, se sídlem Zápy 160, 250 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1797, jejímž prezidentem je Mgr. Rudolf Půlpán (dále jen „FOPTO“). Osobou odpovědnou za kontrolu dodržování ochrany osobních údajů je Ing. Helena Hříbal, kterou můžete kontaktovat na emailu: info@fopto.cz.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provádí pro Správce zpracování. Na základě zpracovatelské smlouvy je tímto zpracovatelem společnost Otto Bock ČR s.r.o., IČ: 252 19 634, se sídlem Zruč-Senec, Protetická 460, PSČ 330 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9791, jejímž jednatelem je Ing. Václav Svrček.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu:
Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, název a adresa pracoviště, pracovní funkce, původní povolání, kvalifikace v oboru ortotika protetika, délka odborné praxe, telefonní číslo a email.

K jakým účelům osobní údaje potřebujeme

Údaje zpracováváme pro účely:
Evidence členů, komunikace – výběr členských poplatků, přihlašování na pořádané konference.

Na základě jakého právního základu údaje zpracováváme

Legitimním základem pro zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy, v tomto případě se jedná konkrétně o vznik členství ve FOPTO spojený s vzájemným plněním práv a povinností.

Odkud jsme Vaše osobní údaje získali

Vaše osobní údaje jste nám Vy sami poskytli prostřednictvím vyplněných přihlášek ke členství ve FOPTO a v registrčních formulářích na členské schůze FOPTO.

Zda a komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše údaje nejsou předávány třetím osobám. Nakládat s nimi mohou pouze oprávněné osoby Správce a Zpracovatele.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání členství ve FOPTO, po skončení členství jsou veškeré tyto údaje odstraněny.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

 1. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
 2. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 3. vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům;
 4. požadovat po Správci aktualizaci nebo opravu osobních údajů, případně požadovat omezení zpracování Správcem;
 5. požadovat po Správci výmaz osobních údajů;
 6. požadovat po Správci předání údajů jinému Správci;
 7. podat námitku u Správce;
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů