Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s.

S T A N O V Y – úplné znění ke dni 14. 10. 2021

 I.
Úvodní ustanovení

1) Název spolku: Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s.

2) Sídlo spolku: Plzeň

3) Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou.

4) Federace ortopedických protetiků technických oborů, z. s. (dále jen jako „Spolek“) je dobrovolnou, společensko-odbornou profesní organizací fyzických osob – spolkem, sdružující své členy za účelem rozvoje ortopedicko-protetické techniky, resp. ortoticko-protetické techniky, rozvoje oboru ortotika-protetika a rozvoje oboru výroby a aplikace ortopedické obuvi a ortopedických vložek.

 

Náplní činnosti spolku je zejména:

 • Usilovat o rozvoj a propagaci oborů v oblastech působnosti Spolku
 • Jednat v rámci dohodovacího řízení ve smyslu § 17 odst. 2) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jako zástupce smluvních poskytovatelů
 • Jednat s orgány státní správy a institucemi, zdravotními pojišťovnami a ostatními odbornými sdruženími v oblastech souvisejících s činností a navazujících na činnost Spolku
 • Zvyšovat odbornou úroveň členů Spolku v oborech působnosti spolku; rozvíjet a šířit poznatky z oborů působnosti spolku, jakož i ze souvisejících vědních či obecně odborných disciplín
 • Zajišťovat, organizovat a podporovat celoživotní vzdělávání v oborech působnosti Spolku
 • Pro oblast působnosti zdravotnických pracovníků v nelékařských zdravotnických povoláních ortotik-protetik a ortoticko-protetický technik aktivně působit ve smyslu příslušných vyhlášek a obecně závazných právních předpisů, tj. zařazovat příslušné akce do kreditního systému pro nelékařské zdravotnické povolání, pořádat vzdělávací akce zařazené do tohoto kreditního systému
 • Pořádat pravidelné schůze členské základny Spolku a odborné kongresy
 • Pořádat sportovní, vzdělávací a společenské akce pro členy i nečleny, pro zdravé i handicapované
 • Udělovat ocenění za přínos v oborech působnosti Spolku
 • Vydávat periodika a odborné publikace v oborech působnosti Spolku
 • Vystupovat v oblasti své působnosti jako poradce státních i nestátních orgánů, institucí a organizací; zejména pak v otázkách stanovení a dodržování technologických postupů, materiálových norem, časových limitů, cenových relací, jakosti zpracování výrobků a výkonů a dalších odborných problematik souvisejících s předmětem činnosti Spolku.
 • Aktivně podávat a prosazovat návrhy vedoucí k naplnění účelu Spolku včetně návrhů opatření legislativních, technických a organizačních
 • Obhajovat odborné zájmy členů Spolku navenek

 II.
Členství

1) Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která dovršila věku 18 let, dobrovolně se přihlásí k členství ve Spolku, souhlasí se stanovami, zavazuje se je dodržovat a respektovat všechna další rozhodnutí orgánů Spolku a která působí v oboru ortotiky-protetiky nebo v oboru výroby a aplikace ortopedické obuvi a ortopedických vložek alespoň jeden rok. Výbor Spolku může z tohoto udělit výjimku.

2) Spolek vede seznam členů. K provádění zápisů a výmazů v seznamu členů je oprávněn Výbor Spolku, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu Spolku o přijetí či vyloučení člena, nebo na základě doručeného prohlášení člena o vystoupení ze Spolku, nebo na základě zániku či smrti člena. Seznam členů bude zpřístupněn všem členům v sídle Spolku.

 

III.

Vznik členství

1) Členství ve Spolku vznikne rozhodnutím o přijetí učiněným Výborem na základě řádně doručené a vyplněné žádosti o členství a zaplacením členského příspěvku.

2) Při vstupu člena do Spolku se členský příspěvek za daný rok hradí v plné výši. Výbor může z tohoto udělit výjimku a výši vstupního příspěvku přiměřeně snížit. V případě vstupu nového člena vzniká tomuto členovi povinnost uhradit členský příspěvek ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí Výboru o přijetí.

 

IV.

Čestné členství

1) Čestným členem Spolku se může stát osoba navržená Výborem a schválená Členskou schůzí. Čestný člen Spolku je osvobozen od platby stanoveného ročního členského příspěvku. Ostatní práva a povinnosti jsou totožná jako u běžného člena Spolku.

 

V.

Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo účastnit se Členské schůze.

2) Člen má právo volit a být volen do orgánů Spolku.

3) Člen má právo podávat podněty, dotazy a stížnosti Výboru a Kontrolní komisi.

4) Člen má povinnost dodržovat stanovy a rozhodnutí Členské schůze.

5) Každý člen má povinnost řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. O výši, termínu splatnosti a způsob úhrady členských příspěvků rozhoduje Výbor. Neplacení členských příspěvků po dobu delší než 60 kalendářních dní se považuje za hrubé porušení povinností člena.

6) Člen má povinnost zachovávat dobré jméno Spolku.

7) Člen, který je zdravotnickým pracovníkem dle příslušného zákona, má za povinnost dodržovat etický kodex zdravotnického pracovníka; členové Spolku, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, jsou povinni tento kodex dodržovat v rozsahu přiměřeném jejich činnosti.

8) Člen má za účelem umožnění vzájemné komunikace se Spolkem za povinnost oznámit a udržovat aktuální korespondenční adresu. Odesílá-li Spolek členovi poštovní cestou podklady, rozhodnutí či jiný dokument, má se za to, že byl řádně doručen, pokud byl doručen na adresu oznámenou členem jako korespondenční.

9) Člen má povinnost aktivně se podílet na činnosti Spolku.

 

VI.

Zánik členství

1) Členství ve spolku zanikne:

 1. smrtí člena
 2. doručením prohlášení člena o vystoupení do sídla Spolku
 3. zrušením členství pro zánik podmínek členství
 4. vyloučením člena Výborem pro hrubé porušení povinností člena nebo pro jednání neslučitelné se členstvím ve Spolku

2) O zrušení členství a o vyloučení člena rozhoduje Výbor.

 

VII.

Obnovení členství

1) Obnovit členství osobě, které bylo v minulosti ukončeno členství z důvodu neplacení členských příspěvků, je možné na její žádost po zaplacení dlužných příspěvků včetně mimořádné částky za obnovení členství ve výši jednoho násobku dlužných částek.

2) O obnovení členství rozhoduje Výbor.

 

VIII.

Orgány Spolku

1) Orgány Spolku jsou Členská schůze, Výbor a Kontrolní komise.

 

IX.

Členská schůze

 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, do její působnosti patří:

 1. určení hlavního zaměření činnosti Spolku
 2. rozhodování o změně stanov
 3. schvalování výsledku hospodaření Spolku
 4. rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 5. volba a odvolání členů Výboru
 6. volba a odvolání členů Kontrolní komise
 7. schválení volebního a jednacího řádu Členské schůze
 8. volba a odvolání členů volební komise, je-li na Členské schůzi ustanovena
 9. rozhodování o zrušení disciplinárních opatření

 

2) Členská schůze je Výborem svolávána minimálně jednou za rok. Členská schůze se může konat častěji, svolá-li ji Výbor. Výbor je povinen Členskou schůzi svolat, klesne-li počet členů Výboru pod polovinu, nebo pokud o svolání požádá alespoň třetina registrovaných členů. Pokud tak neučiní, je oprávněna Členskou schůzi v takovém případě svolat Kontrolní komise, popřípadě její člen. Nestane-li se tak, je oprávněn Členskou schůzi svolat kterýkoliv člen, a to na základě žádosti alespoň 1/3 členů Spolku.

3) Výbor svolává Členskou schůzi na základě zaslané pozvánky a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Pozvánka může být zaslána i elektronicky prostřednictvím e-mailu.

4) Členská schůze se řídí jednacím řádem, který je přijat na jejím začátku. V případě, že je na programu Členské schůze volba členů orgánů Spolku, může Členská schůze přijmout zvláštní volební řád, který upraví technická specifika volby orgánů Spolku.

5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě, že ani třicet minut po době, na niž bylo zasedání Členské schůze svoláno, není Členská schůze usnášeníschopná, je možno uspořádat náhradní Členskou schůzi. Náhradní Členská schůze musí být svolána v pozvánce na řádnou Členskou schůzi, přičemž její program musí být totožný s programem řádné Členské schůze. Náhradní Členská schůze je usnášeníschopná za účasti 2/5 členů spolku.  

6) Každý člen má jeden hlas.

7) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li dále uvedeno pro konkrétní případ jinak.

8) O změně stanov rozhoduje Členská schůze vždy minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. O změně stanov je možné hlasovat jen na schůzi, na které je přítomna nadpoloviční většina členů Spolku.

9) O zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje Členská schůze, kde jsou přítomny minimálně dvě třetiny registrovaných členů a zároveň je-li usnesení o zrušení přijato minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů a současně více než polovinou hlasů všech registrovaných členů. Hlasování dle tohoto bodu je vždy rovné, přímé a tajné. Výsledky musí být bezprostředně po hlasování vyhlášeny.

10) Pokud probíhá volba členů Výboru či Kontrolní komise současně jediným hlasováním a je-li kandidátů více než počet volitelných míst, potom jsou zvoleni kandidáti s největším počtem hlasů v sestupném pořadí.

11) Není-li svolaná Členská schůze způsobilá se usnášet, může Výbor navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy byla Členská schůze svolána, aby členové rozhodli o záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce na Členskou schůzi, která se nesešla, mimo zasedání, a to písemnou formou (rozhodování per rollam).

12) Návrh dle předchozího odstavce musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Lhůta činí třicet (30) dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

13) Prezident spolku oznámí členům v písemné formě (obvykle e-mailem) výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jím i celý obsah přijatého usnesení.

 

X.

Výbor

 1) Výbor tvoří statutární orgán Spolku. Výbor má devět členů a jejich funkční období má pět let. Členy Výboru volí a odvolává Členská schůze. Výbor nebo jeho jednotliví členové mohou být odvoláni Členskou schůzí i před vypršením funkčního období.

2) Výbor ze svého středu prostou většinou hlasů volí:

 1. prezidenta
 2. prvního a druhého viceprezidenta
 3. pokladníka

Prezident dle tohoto bodu navenek i uvnitř Spolku vystupuje a podepisuje se jako „prezident FOPTO“. Obdobně viceprezident vystupuje a podepisuje se jako „viceprezident FOPTO“.

3) Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru, k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Výboru. Při rovnosti počtu hlasů přítomných členů disponuje předsedající dvěma hlasy. Prezident zpravidla svolává schůze a předsedá jim. Při nepřítomnosti prezidenta jej zpravidla zastupuje první nebo druhý viceprezident v daném pořadí. Prezident svolává schůze Výboru dle potřeby, minimálně však jednou za 6 měsíců. Nesvolá-li prezident Výbor po dobu delší než 6 měsíců, svolá Výbor některý z viceprezidentů. Nestane-li se tak, svolá Výbor některý z členů Výboru, a to na základě pověření alespoň třetiny členů Výboru.

4) Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo Kontrolní komisi. Výbor zejména:

 1. připravuje a svolává Členské schůze, navrhuje program, navrhuje jednací a volební řád a realizuje usnesení Členské schůze
 2. rozhoduje o hospodaření Spolku
 3. zpracovává podklady pro Členské schůze; je oprávněn vydávat stanoviska a vyjádření jménem Spolku, která však nesmí být v rozporu s těmito stanovami

5) K právním úkonům a k jednání jménem Spolku jsou nutné podpisy prezidenta, nebo některého z viceprezidentů současně s podpisem dalšího člena Výboru.

6) Výbor vyhotovuje ze svého jednání zápis, vyhotovené zápisy se archivují po dobu pěti let.

 

XI.

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.

2) Kontrolní komise má tři členy. Je volena Členskou schůzí na dobu pěti let. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise. Po ukončení funkčního období vykonává člen Kontrolní komise funkci do okamžiku zvolení nového člena.

3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výbor a případně Členskou schůzi.

4) V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

XII.

Disciplinární řízení

1) Disciplinárním orgánem Spolku je Výbor. Disciplinární orgán uděluje disciplinární opatření.

2) Disciplinárními opatřeními jsou:

 1. písemné napomenutí
 2. pozastavení členství
 3. vyloučení člena

 

3) Výbor udělí disciplinární opatření členovi Spolku, který vědomě porušuje stanovy, poškozuje dobré jméno Spolku či hrubě porušuje povinnosti člena nebo pro jednání neslučitelné se členstvím ve Spolku.

4) Výbor nebo Kontrolní komise mohou společně se členy (členem), kteří jsou s volenými orgány FOPTO ve sporu, ustavit smírčí komisi, jejíž členové mohou, ale nemusí být členy FOPTO. Tato smírčí komise vydá nejpozději do 3 měsíců od svého ustavení rozhodnutí, které má pro všechny strany doporučující charakter.

5) Považuje-li člen Spolku rozhodnutí o udělení disciplinárního opatření za odporující stanovám, může se domáhat přezkoumání rozhodnutí Disciplinárního orgánu a zrušení disciplinárního opatření na nejbližší Členské schůzi.

 

XIII.

Hospodaření

1) Spolek hospodaří převážně z následujících zdrojů:

 1. členské příspěvky
 2. příjmy od členů nebo nečlenů Spolku za poskytnuté služby
 3. finanční dary fyzických či právnických osob
 4. granty a dotace

2) Všechny funkce ve FOPTO jsou čestné, členové Výboru, popřípadě Kontrolní komise mají nárok pouze na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce. Za běžnou činnost člena orgánu nepřísluší odměna.

3) Pro svoji činnost může Spolek zřídit bankovní účet. Za řádné vedení bankovního účtu odpovídá Výbor.

4) Výsledek hospodaření za příslušný kalendářní rok schvaluje Členská schůze.

5) Výbor je povinen zajistit řádné vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

6) Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

 

XIV.

Závěrečná ujednání

1) V případě záležitostí, které nejsou upraveny těmito stanovami, se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Plzni, dne 14. 10. 2021

 

Bc. Vladan Princ

prezident FOPTO