Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1.9.2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1.9.2017, se budou zastavovat.

Aktuální informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřnísystém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován. Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

  1. má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
  2. je zdravotně způsobilý,
  3. je bezúhonný.

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti.

§5 Všeobecná sestra
§5a Dětská sestra
§6 Porodní asistentka
§7 Ergoterapeut
§8 Radiologický asistent
§9 Zdravotní laborant
§10 Zdravotně-sociální pracovník
§11 Optometrista
§12 Ortoptista – absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání
§13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§14 Ortotik-protetik
§15 Nutriční terapeut
§16 Zubní technik
§17 Dentální hygienistka
§18 Zdravotnický záchranář
§19 Farmaceutický asistent
§20 Biomedicínský technik
§21 Radiologický technik
§21a Adiktolog
§21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent)
§21c Behaviorální analytik
§21d Terapeut tradiční čínské medicíny
§21e Specialista tradiční čínské medicíny
§24 Fyzioterapeut

  1. absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání 1 roku výkonu povolání
  2. absolvent SZŠ po prokázání 10ti let výkonu povolání

2. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti.

§22 Klinický psycholog
§23 Klinický logoped
§23a Zrakový terapeut
§24 Odborný fyzioterapeut
§25 Radiologický fyzik
§26 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§27 Biomedicínský inženýr
§28 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

3. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem.

§22 Psycholog ve zdravotnictví
§23 Logoped ve zdravotnictví
§29 Asistent behaviorálního analytika
§29a Behaviorální technik
§30 Laboratorní asistent
§31 Ortoticko-protetický technik
§32 Nutriční asistent
§33 Asistent zubního technika
§35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§36 Ošetřovatel
§37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
§39 Zubní instrumentářka
§40 Řidič zdravotnické dopravní služby
§41 Autoptický laborant
§42 Sanitář

Zkoušky k vydání osvědčení

Zkoušky, od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. k 1.9.2017, se nebudou konat. Žadatelé o zkoušku, kteří již podali žádost, a kteří již nebudou zkoušku vykonávat, budou o této skutečnosti vyrozuměni.

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

V průběhu měsíce září roku 2017 bude zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Během podzimu tohoto roku bude NRZP uveden do testovacího provozu. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP předpokládáme v měsíci březnu 2018.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále.

Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních